Persondatapolitikken omfatter vor behandling af personoplysninger - både som registreret person i selskabets systemer og som bruger på www.tjm-forsikring.dk og www.tryg.dk

Når vi registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataloven orientere dig om følgende:

1. Hvem, der er dataansvarlig
2. Hvorfor vi behandler oplysninger om dig
3. Din brug af www.tjm-forsikring.dk eller www.tryg.dk
4
. Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som vi har registreret om dig, og
5. Hvordan du kan klage over vores behandling af dine oplysninger.

1. Tryg som dataansvarlig

- i det følgende omtalt som "vi", "selskabet" e.l.
Tryg Forsikring A/S (Tryg) er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

2. Behandling af oplysninger om dig og din husstand

a. Indsamling og registrering af oplysninger
Vi indsamler de oplysninger om dig og din husstand, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter, behandle eventuelle skadesager og andre tilknyttede ydelser hos os. Det er fx oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og/eller oplysninger om skader. De indsamlede oplysninger registreres i selskabet med henblik på administration, rådgivning og eventuel markedsføring.

Ud over de oplysninger, som du/I selv afgiver som kunde hos os, kan vi modtage og registrere oplysninger om dig/Jer fra andre, hvis der er givet samtykke til det. Dette er fx tilfældet, når vi - i forbindelse med indtegning - indhenter oplysninger om fx skadeforløb, anciennitet og opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber. Oplysningerne bruges bl.a. til at vurdere på hvilke vilkår, vi vil overtage/tegne forsikringen.

Er forsikringer indtegnet via en af vores samarbejdspartnere, vil vi ligeledes registrere oplysningerne i vores systemer, når der er afgivet samtykke til dette.

Vi indhenter og registrerer endvidere oplysninger, fx fra det Centrale Personregister, bl.a. med henblik på pådatering af adresseoplysninger og oplysning om eventuel reklamebeskyttelse. Herudover indhenter vi oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om boligen, hvis denne er relevant for en forsikring hos os. Endvidere indhenter vi oplysninger fra DMR (Det Centrale Motorregister) om et forsikret køretøjs kilometerstand. Dette sker alene i forbindelse med indtegning, når køretøjet har været til syn, eller hvis der opstår en skade.

b. Særligt om personfølsomme oplysninger
Har du/I oplysninger om en personskade eller andre personfølsomme oplysninger registreret hos os, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt. Kun de medarbejdere hos os, som behandler personskadesager, kan få adgang til oplysninger om personskader.

c. Brug af din e-mailadresse
Har du sagt "ja" til at modtage dine forsikringspapirer digitalt via "Min side" hos os på www.tryg.dk, bruger vi din e-mailadresse til at sende dig besked om nye dokumenter fra os. Du kan til enhver tid meddele os, hvis du ønsker at modtage dine forsikringspapirer pr. brev. Enten ved at logge ind på www.tryg.dk/minside, eller ved at ringe til os på 70 33 28 28. Du kan også have tilmeldt dig som digital kunde via e-boks. Læs mere om det at være digital kunde hos os på www.tjm-forsikring/for-tjm-kunder/kommunikation.

Vi bruger kun din e-mailadresse til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det. Du kan til enhver tid meddele os, hvis du ikke ønsker at få markedsføringsmateriale fra os på din e-mail ved at ringe til os på 70 33 28 28.

Øvrig brug af din e-mailadresse sker kun, når det er nødvendigt. Hvis vi sender dig e-mails, der fx indeholder følsomme oplysninger eller CPR-nummer, vil e-mailen til dig blive krypteret. Du kan da svare direkte på sådan en mail, og da vil dette svar også være krypteret.

Sender du e-mail til os fra egen mail, skal du sørge for ikke at anføre følsomme oplysninger i mailen. Flere store mailudbydere har sikret selve forbindelsen imod fremmed indtrængen. men har selv adgang til mailene. Hvis du har brug for at give os følsomme oplysninger, er det sikrere at ringe til os, så kan vi få oplysningerne mundtligt eller på anden sikker måde.

d. Sletning
Vi opbevarer kun identificerbare personoplysninger så længe, det er nødvendigt for os, fordi der er et sagligt formål med opbevaringen.

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da selskabet i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt. Vi behandler derfor alle oplysninger fortroligt. Selskabet kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, fx ifølge skattekontrolloven. Vi har også adgang til at videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger om dig, hvis den pågældende videregivelse sker til rent administrative formål og altså ikke til brug for hverken markedsføring eller rådgivning.

Desuden videregiver vi i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

Hvis du skal have udbetalt beløb på din Nemkonto, videregiver vi oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S, der administrerer Nemkonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så vi kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

Betaler du dine forsikringer via Betalingsservice, videregiver vi det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

Misligholder du dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bonusudbetaling fra TryghedsGruppen
Som forsikringstager hos os ( i Tryg ) er du automatisk medlem af TryghedsGruppen smba. Medlemmer af TryghedsGruppen kan, under visse forudsætninger, fra år 2016 opnå bonus fra TryghedsGruppen. Din eventuelle bonus bliver beregnet på baggrund af de forsikringsdækninger, som du har hos os. For at TryghedsGruppen kan udbetale bonus til dig, videregiver vi dit navn, adresse og CPR nr. til TryghedsGruppen, som herefter kan udbetale bonus til din NemKonto.

4. Din brug af vores hjemmeside og tryg.dk

a. Registreringer på hjemmesiden og www.tryg.dk
Vi registrerer persondata på vores hjemmesider for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service.

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køber en forsikring på en hjemmeside hos os, registrerer vi de oplysninger, du selv giver, fx oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer og forsikringer i andre selskaber.
Hvis du ikke accepterer et tilbud fra os, slettes dine oplysninger senest efter 6 måneder. Hvis du tegner forsikring hos os, opbevarer vi dine oplysninger til administration af dine forsikringsprodukter.
Hvis du anmelder en skade via hjemmesiden, registrerer vi de oplysninger, du afgiver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares så længe, de er nødvendige for skadesagen. Skadeanmeldelserne på hjemmesiden er krypterede blanketter, jf. afsnittet nedenfor.

Vi anvender i et vist omfang cookies. Læs mere om cookies

b. Chat funktion
På visse hjemmesider, fx. på www.tryg.dk findes en chat funktion. Når du bruger chat funktionen, registrerer vi de oplysninger, som du giver på chatten, med henblik på at kunne besvare og håndtere din henvendelse. Chat samtaler bliver slettet tre måneder efter, at du har chattet med os. De oplysninger, som vi skal bruge til at håndtere din henvendelse - fx indtegning af en forsikring, vil blive gemt, så længe det er relevant for dit konkrete kundeforhold hos os. Chat funktionen er krypteret. Vær opmærksom på, at du ikke kan chatte med os om personskadesager eller om forhold, der indebærer personfølsomme oplysninger fx helbredsoplysninger. Har du derfor spørgsmål om et af disse forhold, bedes du i stedet ringe til os. Vi vil nemlig gerne give dig den bedst mulige service. 

c. Datasikkerhed på hjemmesiden og www.tryg.dk 
Som anbefalet af Datastyrelsen er de persondataoplysninger, der afgives på hjemmesiden, beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer til selskabet. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger til os på e-mail, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails fra dig. Se foroven under 2 c.

5. Ændring af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som vi har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvilke oplysninger vi videregiver om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger. Vi kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse. Du kan endvidere altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker.
Du kan henvende dig til: 

Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

eller til:

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

Du kan også vælge at skrive til os via vores hjemmeside.

6. Klage over selskabets behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med selskabets behandling af dine oplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28.5.
1300 København K

Ny www_ personoplysninger